Virtuaalipotilaat kliinisen farmasian opetuksessa

Farmasia alana on haastavan murroksen edessä: Väestön vanheneminen ja sairastuminen sekä uusien lääkkeiden käyttöönotto lisäävät farmaseuttisen osaamisen tarvetta. Haasteena on sovittaa osaaminen osaksi moniammatillista työyhteisöä, jossa potilaan hoitopolku olisi mahdollisimman saumaton ja turvallinen. Kaikessa avaintekijänä on uusien ammattilaisten koulutus ja työelämään siirtyneiden farmasistien osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen. Yhtenä ratkaisuna on esitetty digitaalisten oppimisalustojen käyttöönottoa ja niiden hyödyntämistä.

Digioppimiseen liittyy kuitenkin paljon haasteita. Aikaisemmissa tutkimuksissa on käsitelty paljon oppimisen tehokkuutta ja tuloksia verrattuna perinteiseen oppimiseen. Useissa tutkimuksissa nousivat haasteiksi tekniikan käytettävyys sekä erilaiset ohjelmat. Toisaalta jatkuvasta käytöstä ei ole saatu tutkimustuloksia, joten aiheen syvempi tarkastelu jatkossa on tarpeen. Digitaalinen oppiminen ei myöskään merkittävästi parantanut substanssioppimistuloksia, vaikka digialustoilla ja virtuaalipotilassovelluksilla saatiin hyviä suorituksia. Sovellukset kuitenkin nopeuttivat oppimisprosessia sekä tehostivat oppimista.

Terveydenhuollossa haasteellista on myös päätöksenteon harjoittelu ja interaktiivinen opetus. Näitä ominaisuuksia tutkittiin myös sovellusten avulla. Tutkimusten mukaan interaktiivisuus nopeutti oppimista ja lisäsi opiskelijan varmuutta kliinisessä hoidossa. Sovellusten yllättävä lisä opetukseen oli empatiakyvyn parantuminen potilaita kohtaan verrattuna tavallisia oppimismenetelmiä käyttäviin opiskelijoihin, sillä opiskelija pystyi hahmottamaan paremmin virtuaalipotilaan elämäntilannetta sekä potilasta kokonaisuutena.

Digitaaliseen oppimiseen liittyy myös sanattomaan kommunikointiin liittyviä haasteita. Näistä huolimatta digitaaliset alustat mahdollistivat silti tehokkaan ja turvallisen oppimisympäristön, jossa opiskelija voi tehdä omaan tasoonsa soveltuvia tehtäviä. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin edelleen, jotta digitaalisia oppimisympäristöjä voidaan kehittää ja optimoida mahdollisimman monelle soveltuvaksi.

Ilona Raimas sai opinnäytestipendin 2019 farmasian opinnäytetyöhönsä Virtuaalipotilaat kliinisen farmasian opetuksessa.